Kallelse till ÅRSMÖTE FÖR ISOC-SE 2018

Publicerad 2018-01-15

ÅRSMÖTE FÖR ISOC-SE 2018

TID: Måndag 5 mars 2018 kl. 17.00 – 19.30
PLATS: Sunet Tulegatan 11, plan 3
Kl. 17.00 Vi samlas och äter något enkelt

Kl. 17.20 – 18:00 Carl Gahnberg från ISOC centralt presenterar de områden som ISOC fokuserar sitt arbet på under 2018, se https://www.internetsociety.org/action-plan/2018/

  1. Securing the Internet of Things
  2. Strengthening the global routing system
  3. Innovating to connect the world
  4. Promoting collaborative governance

18:00 – 19:30  Årsmöte – för medlemmar.

Anmäl ditt deltagande med länken nedan senast den 4 mars:
Vill du delta på distans måste du dock anmäla detta senast 12 februari till maria@isoc.se

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen till handa senast 12 februari.
Skicka via email till motioner@isoc.se.

Detta är ett ordinarie årsmöte som enligt stadgarna ska behandla:

a) val av ordförande och sekreterare för mötet samt två personer att justera protokollet vid föreningsstämman
b) upprättande av röstlängd,
c) fråga om föreningsstämman blivit behörigen utlyst,
d) styrelsens verksamhetsberättelse,
e) revisionsberättelse,
f) beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
g) fastställande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det
gångna verksamhetsåret,
h) medlemsavgifter och budget för det kommande verksamhetsåret,
i) val av nya styrelseledamöter för en tid av två år.
j) val av revisorer för en tid av ett år,
k) val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande i valberedningen,
l) övriga frågor.

Rösträtt på mötet har medlem som betalt medlemsavgiften för 2017 eller registrerar sig som ny medlem och betalning inkommit till ISOC-SE senast den 19 februari 2018. 
Varje medlem (även organisationsmedlemmar) har en röst. Om du är osäker på om du betalat avgiften för 2017, maila till medlemsadmin@isoc.se så reder vi ut det.
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem får vara ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem.

Material till årsmötet kommer du att finna här senast två veckor innan mötet:
https://isoc.se/foreningsarkiv/foreningsstammor/


Varmt välkomna! Vi ses! 🙂


/Styrelsen för ISOC-SE genom
Maria Häll, ordförande ISOC-SE