Förslag till ändring av ISOC-SE:s stadgar

Publicerad 2020-02-13

Styrelsen har på uppdrag av de två senaste föreningsstämmorna utarbetat bifogat förslag till ändringar av föreningens stadgar.

Huvudändringen är att ta bort kravet på auktoriserad revisor. Motivet som uttryckts upprepade gånger på stämmorna är att den höga kostnaden inte är motiverade med hänsyn till föreningens begränsade verksamhet.

Övriga ändringar rör sammansättning och utseende av styrelse och valberedning. De kan främst betraktas som förtydliganden samt avser att ge en ökad flexibilitet. Som exempel kan nämnas att stipulera ett fixt antal ledamöter i styrelse och valberedning gör situationen inflexibel vid val på föreningsstämma och svårhanterlig om någon ledamot faller ifrån under året.

Förslaget hittar du här.

Styrelsen / Börje Ohlman

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.