ISOC-SE håller årsmöte 14 april

Publicerad 2015-03-15

Här finner du information om mötet och kopia på kallelsen som den är skickad till alla medlemmar.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR ISOC-SE

TID: Tisdag 14 april 2015 kl. 17.00 – 19.30

PLATS: .SE Ringvägen 100, Hiss A, 9 tr, Hörsalen

Kl. 17.00 Vi samlas och äter något enkelt

Kl. 17.20 – 18:00 Utblick internet internationellt och var ISOC står idag. Nurani Nimpuno

18:00 – 19:30  Årsmöte

Anmäl ditt deltagande med länken nedan senast den 7 April:

https://www.eventbrite.com/e/isoc-se-arsmote-14-april-2015-biljetter-16158353069

Vill du delta på distans måste du dock anmäla detta senast 24 mars till maria@isoc.se

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen till handa senast 24 mars.

Skicka via email till motioner(at)isoc.se.

Detta är ett ordinarie årsmöte som enligt stadgarna ska behandla:

a) val av ordförande och sekreterare för mötet samt två personer att justera protokollet vid föreningsstämman

b) upprättande av röstlängd,

c) fråga om föreningsstämman blivit behörigen utlyst,

d) styrelsens verksamhetsberättelse,

e) revisionsberättelse,

f) beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

g) fastställande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det

gångna verksamhetsåret,

h) medlemsavgifter och budget för det kommande verksamhetsåret,

i) val av nya styrelseledamöter för en tid av två år.

j) val av revisorer för en tid av ett år,

k) val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande i valberedningen,

l) övriga frågor.

Rösträtt på mötet har medlem som betalt medlemsavgiften för 2014 eller registrerar sig som ny medlem och betalar senast 24 mars 2015. Om du är osäker på om du betalat avgiften för 2014, maila till medlemsadmin@isoc.se så reder vi ut det.

Material till årsmötet kommer du att finna här:

https://isoc.se/foreningsarkiv/foreningsstammor/

Välkomna!

/ ISOC-SE styrelse