Kallelse föreningsstämma 2024

Publicerad 2024-03-27

TID: Måndag 29 april 2024 kl. 16.00 – 17.30
PLATS: Digitalt. Google Meet-länk skickas till E-post som anges vid anmälan på vår hemsida:

Kl. 16:00 – 17:30 Årsmöte – Enbart för medlemmar, pga att vi kör det digitalt.

Detta är ett ordinarie årsmöte som enligt stadgarna ska behandla:

a) val av ordförande och sekreterare för mötet samt två personer att justera protokollet vid föreningsstämman,

b) upprättande av röstlängd,

c) fråga om föreningsstämman blivit behörigen utlyst,

d) styrelsens verksamhetsberättelse,

e) revisionsberättelse,

f) beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

f) fastställande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna verksamhetsåret,

g) medlemsavgifter och budget för det kommande verksamhetsåret,

h) val av hälften av styrelseledamöterna och i förekommande fall val av ordförande, för en tid av två år,

i) val av revisorer för en tid av ett år,

j) val av två till tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses tillordförande i valberedningen,

k) övriga frågor.

Rösträtt på mötet har medlem som betalt medlemsavgiften för 2024 eller registrerar sig som ny medlem och betalning inkommit till ISOC-SE senast två veckor innan föreningsstämman.

Varje medlem (även organisationsmedlemmar) har en röst.

Om du är osäker på om du betalat avgiften för 2024, maila till medlemsadmin@isoc.se så reder vi ut det.

Material till årsmötet finns här, men uppdateras löpande:

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen till handa senast 8:e april.
Skickas via email till jonas@isoc.se