KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2016 FÖR ISOC-SE 2016

Publicerad 2016-02-10

TID: Tisdag 8 mars 2016 kl. 17.00 – 19.30

PLATS: Sunet Tulegatan 11 (karta), plan 3
Kl. 17.00 Vi samlas och äter något enkelt

Kl. 17.20 – 18:00 Gemensam diskussion kring Internetdagarna 2016 och ISOC-SE – Anne-Marie Eklund- Löwinder

18:00 – 19:30  Årsmöte

Anmäl ditt deltagande med länken nedan senast den 7 mars: eventbrite.com/e/arsmote-isoc-se-tickets-21413447197

Vill du delta på distans måste du dock anmäla detta senast 15 februari till maria@isoc.se

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen till handa senast 15 februari.
Skicka via email till motioner@isoc.se.

Detta är ett ordinarie årsmöte som enligt stadgarna ska behandla:

a) val av ordförande och sekreterare för mötet samt två personer att
justera protokollet vid föreningsstämman
b) upprättande av röstlängd,
c) fråga om föreningsstämman blivit behörigen utlyst,
d) styrelsens verksamhetsberättelse,
e) revisionsberättelse,
f) beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
f) fastställande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det
gångna verksamhetsåret,
g) medlemsavgifter och budget för det kommande verksamhetsåret,
h) val av nya styrelseledamöter för en tid av två år.
i) val av revisorer för en tid av ett år,
j) val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka
en skall utses till ordförande i valberedningen,
k) övriga frågor.

Rösträtt på mötet har medlem som betalt medlemsavgiften för 2015 eller registrerar sig som ny medlem och betalning inkommit till ISOC-SE senast den 22 februari 2016.
Varje medlem (även organisationsmedlemmar) har en röst.
Om du är osäker på om du betalat avgiften för 2015, maila till medlemsadmin@isoc.se så reder vi ut det.

Material till årsmötet kommer du att finna här: isoc.se/foreningsarkiv/foreningsstammor/

Varmt välkomna! Vi ses! 🙂

/Styrelsen för ISOC-SE genom
Maria Häll, ordförande ISOC-SE