Kallelse till årsmöte 2021

Publicerad 2021-02-16

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR ISOC-SE
TID: Onsdag 17 mars 2021 kl. 18.00 – 19.30
PLATS: Digitalt. Google Meet-länk skickas till E-post som anges vid anmälan

Anmäl ditt deltagande via länken nedan senast den 15:e mars: anmälan är stängd.

Kl. 18:00 – 19:30 Årsmöte – Enbart för medlemmar detta år, pga att vi kör det digitalt.

Detta är ett ordinarie årsmöte som enligt stadgarna ska behandla:

a) val av ordförande och sekreterare för mötet samt två personer att justera protokollet vid föreningsstämman
b) upprättande av röstlängd,
c) fråga om föreningsstämman blivit behörigen utlyst,
d) styrelsens verksamhetsberättelse,
e) revisionsberättelse,
f) beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
g) fastställande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det
gångna verksamhetsåret,
h) medlemsavgifter och budget för det kommande verksamhetsåret,
i) val av nya styrelseledamöter för en tid av två år.
j) val av revisorer för en tid av ett år,
k) val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande i valberedningen,
l) förslag gällande ändringar i ISOC-SE stadgar
m) övriga frågor.

Rösträtt på mötet har medlem som betalt medlemsavgiften för 2021 eller registrerar sig som ny medlem och betalning inkommit till ISOC-SE senast två veckor innan föreningsstämman.

Varje medlem (även organisationsmedlemmar) har en röst.

Om du är osäker på om du betalat avgiften för 2021, maila till medlemsadmin@isoc.se så reder vi ut det.

Material till årsmötet finns här, uppdateras löpande:
https://isoc.se/foreningsarkiv/foreningsstammor/