KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR ISOC-SE

Publicerad 2017-02-09

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR ISOC-SE

TID: Torsdag 9 mars 2017 kl. 17.00 – 19.30
PLATS: Sunet Tulegatan 11, plan 3
Kl. 17.00 Vi samlas och äter något enkelt

Kl. 17.20 – 18:00 Föredrag och diskussion om Internet of Things och säkerhet – Jonas Lejon samt Janne Haldesten

18:00 – 19:30  Årsmöte – för medlemmar.

Anmäl ditt deltagande med länken nedan senast den 8:e mars:

ANMÄLAN

Vill du delta på distans måste du dock anmäla detta senast 16 februari till maria@isoc.se

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen till handa senast 16 februari.
Skicka via email till motioner@isoc.se.

Detta är ett ordinarie årsmöte som enligt stadgarna ska behandla:

a) val av ordförande och sekreterare för mötet samt två personer att justera protokollet vid föreningsstämman
b) upprättande av röstlängd,
c) fråga om föreningsstämman blivit behörigen utlyst,
d) styrelsens verksamhetsberättelse,
e) revisionsberättelse,
f) beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
f) fastställande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det
gångna verksamhetsåret,
g) medlemsavgifter och budget för det kommande verksamhetsåret,
h) val av nya styrelseledamöter för en tid av två år.
i) val av revisorer för en tid av ett år,
j) val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande i valberedningen,
k) övriga frågor.

Rösträtt på mötet har medlem som betalt medlemsavgiften för 2016 eller registrerar sig som ny medlem och betalning inkommit till ISOC-SE senast den 23 februari 2017.
Varje medlem (även organisationsmedlemmar) har en röst.
Om du är osäker på om du betalat avgiften för 2016, maila till medlemsadmin@isoc.se så reder vi ut det.

Material till årsmötet kommer du att finna här:

Föreningsstämmor

Varmt välkomna!

Styrelsen för ISOC-SE