Nytt på nätet april 2005
Efter ett kortare uppehåll kommer här ett nytt nummer av Nytt på nätet, ISOC-SE:s nyhetsbrev.

IT-politiskt seminarium med ISOC-SE den 26 april
Träffa Maria Häll från den IT-politiska strategigruppen och Jörgen Samuelsson från Näringsdepartementet.

Den 26 april ordnar ISOC-SE ett seminarium om IT-politik med företrädare för Regeringens IT-politiska strategigrupp och en representant från Näringsdepartementets projektgrupp för den kommande IT-propositionen.

ISOC-SE inbjuder nu medlemmarna och andra intresserade till möte om presentation av Strategigruppen arbete och resultat. Presentatör är Maria Häll, kansliansvarig för strategigruppen. Vi kommer också att ha tillfälle till en diskussion kring Internetfrågorna med Maria och med departementssekreterare Jörgen Samuelsson, Näringsdepartementet, som arbetar med IT-propositionen.

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla.

Tid: 26 april kl 15.00 till ca kl 18
Plats: Lärarhögskolan i Stockholm, Amelin-salen, Hus A, Rålambsvägen 22
Vägbeskrivning: www.lhs.se/organisation/kartor.html

Anmäl dig senast den 22 april på e-post anmalan-sth@isoc.se

Se mer om regeringens IT-politisk strategigrupp på webben: http://www.regeringen.se/sb/d/2495. Gruppens uppgifter listas på:http://www.regeringen.se/sb/d/2495/a/16428.

Regeringen väntas under sommaren våren 2005 lägga fram en uppföljning av den så kallade IT-propositionen från år 2000 “Ett informationssamhälle för alla”. Se den på:
http://www.regeringen.se/sb/d/272/a/2180

Fyra skandinaver i IAB
Nyligen valdes tre skandinaver in i IAB:s styrelse. Därmed finns det fyra skandinaver i denna prestigefyllda styrelse.

Nyligen utsåga svensken Loa Andersson, ålänningen Kurt Erik Lindqvist och finländaren Pekka Nikander till styrelsen för IAB (Internet Architecture Board). Sedan tidigare sitter redan svensken Patrik Fältström med i styrelsen.

Enligt tidningen Ny Teknik är IABs viktigaste frågor det närmaste året utrullningen av nya standarden IPv6, hur näten ska hantera spam- och virusattacker och hur alla nya tjänster ska distribueras i näten.

En svensk har också nyligen fått en hög position inom ICANN. Telia Soneras förre Brysselchef Olof Nordling ar fått uppgiften att leda ICANN:s policysamordning.

Se artikel i Ny Teknik http://www.nyteknik.se/pub/ipsart.asp?art_id=39678
IAB: www.iab.org
ICANN: www.icann.org

Årsmöte för ISOC-SE den 21 april
Missa inte årsmötet.

Kallelse till ISOC seminarium och årsmöte

Torsdagen den 21 april, kl. 16.00 – 18.00
Plats: Lärarhögskolan Hus T, Tillbergsalen
Rålambsvägen 32A
Vägbeskrivning: Klicka här!

PROGRAM:
16.00 – 16.10
Inledning – Östen Frånberg, ordförande ISOC-SE
16.10 – 16.30
Föredrag gällande problemet med s k fulregistreringar – Olof Hallström, generalsekreterare II-Stiftelsen
16.30 – 16.45
Frågor, diskussion och sammanfattning
16.45 – 17.00
Paus, kaffe och smörgås.
17.00 – 18.00
Årsmöte ISOC-SE

Dagordning för årsmötet:
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2. Val av 2 justerare
3. Röstlängd för mötet
4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Revisionsberättelse
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Medlemsavgifter och budget för år 2005
9. Val av 4 styrelseledamöter för en tid av 2 år.
10. Val av 2 revisorer för en tid av 1 år
11. Val av valberedning (1 ordförande samt ytterligare 1 ledamot) för en tid av 1 år
12. Övriga frågor
13. Avslutning

Asien vädjar till Microsoft om IDN

De asiatiska nationella toppdomänerna för Japan, Kina Korea, Taiwan och Singapore har gemensamt skrivit ett öppet brev till Microsofts chef Steve Ballmer och vädjar att nästa utgåva av webbläsaren Internet Explorer ska stödja IDN (Internetaional Domain Names).
Se http://jprs.co.jp/en/topics/050405.html
Man pekar på att många andra webbläsare redan stödjer IDN och att det sedan 2000 registrerats över en miljon IDN-domännamn.
Fulregistreringar – nytt begrepp i domännamnsvärlden

Under mars uppmärksammade II-stiftelsen och NIC-SE en ny trend där några utländska aktörer systematiskt och storskaligt utövat rovdrift på .se-domäner. Det har registrerat över 1500 .se-adresser som alla ska locka till ofrivilliga webbplatsbesök genom att domännamnen bygger på felstavningar av populära webbadresser, företagsnamn eller varumärken. Dessa har kommit att kallas fulregistreringar eller fuladresser. Fenomenet har uppmärksammats i media och lett till en stor ökning av antalet tvistlösningsärenden. Det som gör fenomenet extra allvarligt är att det på flera av dessa webbplatser har visat sig finna virus och modemkapningsverktyg.

Se mer på II-stiftelsens webbplats. www.iis.se

I ett försök att hitta ett sätt att hantera liknande fall i framtiden har II-stiftelsen kallat branschen till ett möte för att eventuellt bilda ett branschorgan för prövning av god sedvana och handelsbruk på Internet. Om ett sådant organ bildas kan NIC-SE och även webbhotell, operatörer och andra i sina villkor och avtal hänvisa frågor till detta organ för beslut om att kunna stänga av innehåll eller avregistrera domännamn som strider mot god sedvana på nätet.

Konsumentminister Ann-Christin Nykvist har också presenterat liknande tankar om en Rådgivningsbyrå för tele- och internetkunder. Se pressmeddelande från de 5 april http://www.regeringen.se/sb/d/5373/a/41894

Internetskojare och bedrägerier är som bekant ett fenomen som drabbar fler än .se-användare. För några månader sedan löste WIPO ett fall där 77 domännamn i ett slag fördes över till Yahoo. Samtliga dessa anspelade på varumärken som ägs av Yahoo eller dess dotterbolag. Flera av dessa var felstavade på samma sätt som fulregistreringarna som nyligen drabbat .se.

Se mer på WIPO:s webbplats: http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2004/d2004-0896.html

På ISOC-SE:s årsmöte den 21 april kommer Olof Hallström, II-stiftelsens generalsekreterare att berätta mer om fulregistreringarna under .se.

Sök jobb som Public Policy Director på ISOC International

Internet Society (ISOC) söker nu en “Director of Public Policy”. Ansökningar tas emot fram till den 20 april. Tjänsten är ett heltidsjobb och den som får jobbet kommer att rapportera direkt till ISOC:s CEO i Genève men behöver inte själv vara baserad där.

Se mer om jobbet på ISOC:s webbplats www.isoc.org och ansökningsformuläret hittar du på adressen:http://www.isoc.org/isoc/general/career/jobapplication-policy.php.

Av den sökande förväntas bland annat erfarenhet från Internetrelaterat policyskapande och kunskap om hur Internet styrs. Jobbet innebär också mycket resande.

Internet i mobilen
ISOC-SE bevakar ett nytt område.

ISOC-SE startar upp ett nytt bevakningsområde. Från och med årskiftet 2004 – 2005 kommer ISOC-SE att bevaka “Internet i Mobilen” lite extra. Eftersom Internet i våra mobiler blir allt mer förekommande, anser ISOC-SE att det är ett område att bevaka. ISOC-SE kommer att presentera området på ett seminarium den 18: maj.

Ansvarig person i ISOC-SEs styrlese är Anna Caracolias. Har du frågor eller synpunkter kontakta Anna på e-mail eller på telefon 0735 100 009.

Seminarium
Den 18:e maj kommer ISOC-SE anordna det första seminariet om Internet i Mobilen.

PTS-rapport
PTS har på uppdrag av regeringen skrivet en rapport om marknaden för mobila innehållstjänster.
För mer information gå till PTS hemsida

Sök 2,5 miljoner till angelägna Internetprojekt
II-stiftelsen tar nu emot ansökningar till lnternetfonden

Med Internetfonden vill II-stiftelsen stödja projekt som på olika sätt bidrar till Internets utveckling och användning i Sverige. I år har II-stiftelsen avsatt 2,5 miljoner kronor till detta ändamål. Det är med andra ord hög tid att fila på sin ansökan. På webben finns mer information om bedömningskriterier och annat man behöver veta. Där finns även en lista på vilka projekt som fick stöd i fjol som kan tjäna som inspiration. Sista ansökningsdag är den 1 juni.

II-stiftelsen vill i sin stödjande verksamhet komplettera de insatser som redan görs av forskningsråd, forskningsstiftelser och andra forskningsfinansierande organ och har därför inrättat Internetfonden.

Fonden möjliggör att II-stiftelsen kan finansiera verksamhet utanför de traditionella forskningsmiljöerna om det är till fördel för Internetutvecklingen i stort.
Pengar som söks kan avse ett- eller fleråriga projekt. Det kan gälla stipendier eller projektbidrag. Det kan avse individer eller organisationer. Förutsättningen är att stödet går till verksamhet som stärker Internet. II-stiftelsen prioriterar särskilt ansökningar för angelägna projekt som gagnar Internet, men som har svårt att hitta någon annan naturlig finansiär.

Se mer på webben: http://www.iis.se/fond/allmant.shtml

Sunet satsar på nytt nät

Redan nu planeras för nästa generations nät, som ska stå klart 2007.
Får den så kallade framtidsgruppen som den vill, kommer det nätet att tillgodose forskningens allra mest krävande bandbreddsbehov.

Det framgår av en nyligen publicerad rapport som det svenska universitetsdatornätet SUNET initierat. Det är den så kallade framtidsgruppen – med ett 15-tal representanter från olika högskolor – som i sin slutrapport till SUNET-styrelsen drar en lans för ett framtida hybridnät. Det handlar med andra ord om ett nät som förenar traditionell routingteknik med möjligheten att skaffa egna våglängder för särskilt bandbreddskrävande behov.

Många svenska forskare ropar redan nu efter mera bandbredd i form av egna våglängder. Astronomer, rymdfysiker, partikelfysiker, patologer och biomedicinare väntar ihärdigt på nästa generations universitetsdatornät. Det gör även GRID-forskarna – de som genom att koppla ihop sina datorer i globala nät ger dem näst intill oanade beräkningsresurser.

Enligt SUNET:s framtidsgrupp är det framför allt forskningen – rättare sagt vissa forskargrupper – som redan idag ser fram mot mera bandbredd. Utbildningen kommer att klara sig ytterligare några år med en kapacitet i nivå med den nuvarande. Inte heller studenternas bandbreddsbehov kommer öka under de kommande åren, siar framtidsgruppen.

Högskolornas kommunikationsbehov är med andra ord mycket varierande. Ett faktum som fått SUNET:s framtidsgrupp att hoppas på ett framtida hybridnät. Visionen om ett sådant bygger på förutsättningen att SUNET ges möjlighet att hyra s k svart fiber under lång tid, åtminstone under 8 till 10 år.

Framtidsgruppen menar att ett hybridnätet har den flexibilitet, som gör det möjligt för stora bandbreddsslukare att samsas med högskolor med mindre intensiva kommunikationsbehov.

Framtidsgruppen menar att ett hybridnät även öppnar för en mer flexibel finansiering av universitetsdatornätet.
– Ingen högskola ska behöva betala för mer än det basala nyttjandet. Högskolor med särskilda behov får i framtiden räkna med att betala extra för specialinsatser, menar SUNET:s framtidsgrupp.

Den föreslår därför också att SUNET-styrelsen arbetar fram en ny finansieringsmodell för universitetsdatornätet. Gruppen förordar en modell som bygger på någon eller några av variablerna: antal studenter, antal anställda, storlek på statsanslaget eller omslutningen.

Framtidsgruppens har redan presenterat sin rapport för Högskoleförbundet SUHF. Rapporten kommer nu att gå ut på remiss till samtliga högskolor och universitet.

Du som vill läsa den i sin helhet hittar den här:
http://basun.sunet.se/aktuellt/SUNETframtid.pdf

Skillnad på spam och spam

Det amerikanska företaget Hormel Foods, som står bakom varumärket SPAM för konserverat kött/fläsk försökte stoppa en en brittisk varumärkesregistrering för “Spambuster”, ägt av e-mailföretaget Antilles Landscapes Investments.

Storbritanniens högsta domstol konstaterade att “spam” idag var känt som skräpmail och att ”Spambuster” för datamjukvara inte utgjorde något intrång i Hormels 68 år gamla varumärke.

Läs mer på The Register, (http://www.theregister.co.uk/2005/01/31/spam_ruling/) som också länkar till den klassiska Monte Python-sketchen (http://www.detritus.org/spam/skit.html).

Val av nya styrelseledamöter hos ISOC International
ISOC väljer tre nya till sin styrelse.

Två nya styrelseledamöter ska i år väljas av ISOC:s organisationsmedlemmar och en styrelseledamot ska väljas av de nationella avdelningarna (chapters).

Fyra personer är kandidater för de två platser som väljs av organisationsmedlemmar:
Marilyn Cade, USA; David Isenberg, USA; Daniel Karrenberg, Nederländerna och
Glenn Ricart, USA.

Två personer kandiderar för den plats som tillsäts av de nationella avdelningarna:
Alex Corenthin, Senegal och Richard St. Clair, Niue.

Fram till den 14 maj är det möjligt för medlemmar att rösta. Se mer på ISOC:s webbplats:http://www.isoc.org/members/vote/2005election/index.shtml

Ny redaktör för Nytt på nätet

Sedan i mars har Lennart Forsberg lämnat över stafettpinnen för Nytt på nätet, ISOC-SE:s nyhetsbrev. Lennart kommer dock att fortsätta rapportera från Sunet. Istället är det nu Patrik Lindén som ansvarar för nyhetsbrevet. Patrik finns till vardags på II-stiftelsen/NIC-SE som informationsansvarig.

Nytt på nätet kommer från och med nu att komma ut ungefär var annan månad till ISOC-medlemmar och prenumeranter.

Har du synpunkter på innehållet eller vill tipsa om något som borde vara med får du gärna hör av dig till Patrik som enklast nås på e-post, npn@isoc.se.

Liksom tidigare blir nyhetsbrevet så mycket bättre om många är med och bidrar. Till detta nummer vill undertecknad särskilt tacka för bidrag och idéer från Lennart Forsberg, Petter Rindforth, Anne-Marie Eklund Löwinder, Anna Caracolias och Björn Ohlsson.

/Patrik Lindén

IT-nytt från regering och nyndigheter

Det har kommit en strid ström av förslag, rapporter och promemorior som berör Internet från det offentliga Sverige. Bland annat forskningsproppen, och slutrapporter för 2004 från IT-politiska strategigruppen. Snart kommer även ett lagförslag om toppdomän för Sverige samt i sommar den emotsedda IT-proppen

Nya miljoner till teknikforskning i forskningsproppen
För ett par veckor sedan la regeringen fram den nya forskningspropositionen som innebär 350 miljoner kronor till teknisk forskning fram till 2008. Hur mycket av det som blir Internetrelevant återstår att se. Medel för teknikvetenskaplig grundforskning ska fördelas av Vetenskapsrådet, medel för mera näringslivsinriktad teknisk forskning av Vinnova samt medel för rymdforskning av Rymdstyrelsen. Totalt fördelas 2,34 miljarder kronor för forskning och utveckling under perioden i syfte att stärka Sverige som forskningsnation.

Se mer på regeringens webbplats:
http://regeringen.se/sb/d/5337/a/40657

IT-proppen och rapporter från IT-politiska strategigruppen
Vi har länge hört talas om Ulrica Messings IT-proposition. Det senaste är att den ska läggas fram för riskdagen i juli för att behandlas under hösten. Diskussioner om den lär inte utebli. I väntan på den kan man studera IT-politiska strategigruppens slutrapporter avseende 2004 för sina arbetsgrupper:
– Arbetsgruppen för en stärkt IT- och telekomsektor
– Arbetsgruppen för IT-infrastruktur och bredband
– Arbetsgruppen för IT och kultur
– Arbetsgruppen för IT inom vård och omsorg
– Arbetsgruppen för IT i skola och lärande

Arbetet kommer att fortsätta under 2005 i olika former. Du hittar rapporten på webben:http://www.regeringen.se/sb/d/5145/a/41904

Lagförslag om toppdomän för Sverige
Inom kort kommer vi också att få se ett lagförslag kallat ”Lag om nationella toppdomäner för Sverige på Internet”. För närvarande är förslaget på remiss hos lagrådet. Lagen syftar till att möjliggöra statlig insyn i och tillsyn över administrationen av nationella toppdomäner för Sverige. Lagen har alltså inte lagts fram för riksdagen ännu och i skrivande stund har Lagrådet inte hunnit yttrat sig.

PTS-rapport om konsekvenserna efter stormen Gudrun
Post- och telestyrelsen har tagit fram en rapport som beskriver konsekvenserna för elektroniska kommunikationer av stormen Gudrun i Januari. Rapporten lämnar också förslag på ytterligare åtgärder som skulle kunna vidtas för att skapa robustare elektroniska kommunikationer.

Se mer på PTS:s webbplats: http://www.pts.se/Archive/Documents/SE/Rapport_stormen_8_9_jan05_2005_9%20doc.pdf

Nytt från justitiedepartementet om angrepp och brott
Det har också nyligen kommit två promemorior från Justitiedepartementet som kan vara intressant läsning.
En om angrepp mot informationssystem
(Ds 2005:5 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/40254
och en om brott och brottsutredning i IT-miljö
(2005:6 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/39950).

Mer om Internetrelaterade hot från KBM
Krisberedskapsmyndigheten har i början av mars publicerat sin första rapport om Internetrelaterade hot. Se:http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/templates/Archive____4972.aspx