Integritetspolicy

Nedan följer ISOC-SEs integritetspolicy, version 1.1 från 2004-02-17.

Integritetspolicy och behandling av personuppgifter
Denna webbplats tillhör Internet Society Sweden Chapter (ISOC-SE)
Vår postadress är:
ISOC-SE
Box 7559
103 93 STOCKHOLM
Vi kan även nås via e-post på info@isoc.se

ISOC-SE:s åtagande avseende behandling av personuppgifter
I enlighet med organisationens ändamål och principer åtar sig ISOC-SE att iakttaga den största respekt för personliga uppgifter tillhöriga våra medlemmar och besökare till vår webbplats.

I denna policy avses med “ISOC-SE” dess styrelseledamöter, samarbetande ombud, anställda, ideellt arbetande samt konsulter.

Vad samlar vi för information?
I enlighet med praxis för de flesta webbplatser så lagrar vi vissa karaktäristiska uppgifter om besökare i våra webbserver-loggar (t ex operativsystem, webbläsarversion och Internet Protocol (IP) adress). Vi gör inga försök att länka sådan information till individuella besökare på webbplatsen.

I händelse av online röstning i samband med ISOC-SEs valförfarande uppmanas medlemmar att ange nummer som korresponderar till de nummer som anges på deras fysiska valblanketter för att säkerställa att endast en röst registreras. Informationen om de aktuella rösterna används endast under valförfarandet och endast för att möjliggöra säker verifiering och revidering av valförfarandet.

ISOC-SE erbjuder på sin webbplats besökare möjligheten att tillhandahålla viss individuellt identifierbar information för ändamål såsom att inträda i organisationen, förnya medlemskap, deltaga i diskussionsgrupper, skicka frågor och kommentarer eller registrera sig på konferenser. Denna information inkluderar namn, postadress, e-postadress och andra relevanta data.

Vad vi gör med informationen?
Vad beträffar icke personligen identifierbar information kan vi komma att periodiskt analysera våra webb-loggar för att bedöma användningstrender i syfte att förbättra för våra användare. Under vissa omständigheter kan denna information komma att användas för systemadministration, korrigering av serverfel och säkerhetsfrågor.

Vi säljer eller hyr inte ut någon individuellt identifierbar information som frivilligt har tillhandahållits av besökare eller genom vår e-postlista. Varje ytterligare e-postadress, telefonnummer, eller annan kontaktinformation tillhandahållen av besökare frivilligt i samband med förfrågningar och kommentarer används endast för att vidta åtgärder med hänsyn till förfrågan eller kommentarens natur.

Medlemsinformation insamlas och bevaras endast i syfte att tillhandahålla våra medlemmar specifika förmåner som de har rätt till genom sitt medlemskap i ISOC-SE.

Användning av cookies
“Cookies” är information som en webbläsare kan spara efter att ha besökt en webbplats. ISOC-SE kan komma att använda cookies för att lagra preferenser för besökare till en medlemssektion på webbplatsen och interaktiva delar däri. Vi kommer dock inte att begära att besökare skall tillåta cookies – de tillhandahålls endast för besökarnas bekvämlighet.

Länkar
Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Vänligen observera att ISOC-SE inte kan hållas ansvarigt för den integritets- och sekretesspolicy som råder på sådana andra webbplatser. Vi uppmuntrar våra användare att vara medvetna om när de lämnar vår webbplats och att ta del av rådande integritetspolicy på sådana webbplatser som sparar individuellt identifierbar information. Vår policy är relevant endast för denna webbplats.

Medlemsdatabas och personuppgifter
När Du ansluter Dig till ISOC-SE, inhämtar vi Ditt namn, e-postadress och postadress, samt noterar datumet för Ditt inträde. Det belopp Du har betalat (medlemsavgift) noteras i våra handlingar. Du kan frivilligt lämna annan personlig information som vi efterfrågat och som sparas tillsammans med Dina övriga medlemsuppgifter.

Informationen lagras i en databas som handhas av ISOC-SE. Om Du beslutar Dig för att säga upp Ditt medlemskap, antingen genom att underrätta ISOC-SE skriftligen eller genom att sluta betala den årliga medlemsavgiften, så kommer Dina personliga uppgifter att raderas från databasen med undantag av Ditt namn, medlemsnummer och datum för inträde och utträde ur organisationen. Denna information lagras som historiska fakta.

ISOC-SE kommer att vidarebefordra information, t ex namn, e-postadress och postadress, till Internet Society i USA (ISOC) i syfte att hantera Ditt globala medlemskap. ISOC-SE förses i sin tur med information om Internet Society-medlemmar i vår region av ISOC, (ISOC integritetspolicy återfinns på http://www.isoc.org).

ISOC-SE lämnar inte ut personliga uppgifter till utomstående organisationer, annat än vid förberedelse av kommunikation med sina medlemmar, genomförande av transaktioner till förmån för medlemmarna såsom prenumerationer, evenemang och andra aktiviteter.

ISOC-SE:s medlemmar kan komma att erhålla periodisk e-post eller reguljär post från oss eller ISOC med information om Internet Society, kommande evenemang eller frågor relaterade till Internet. Medlemmar kan uppdatera/ändra sin information genom att sända e-post till medlemsservice@isoc.se, eller till den postadress som anges ovan.

Sekretess
Med beaktande av att ingen överföring av data via Internet kan garanteras vara 100 procent säker, har vi vidtagit åtgärder ägnade att skydda integriteten av data som överförs till oss.

Våra databaser, inklusive medlemsdatabasen, och loggar för systemadministration, är tillgängliga endast för behöriga användare.

E-postlista
När Du går med i ISOC-SE tar vi upp Din anvisade e-postadress i en e-postlista för medlemmar. E-postlistan används för information till medlemmar om aktiviteter, möten och aktuella frågor. Om Ditt medlemskap upphör kommer Din e-postadress att tas bort från listan. Du har också möjlighet att själv administrera dina egna uppgifter på denna lista. Vi använder Mailman för administration av listan.

Internet Society upprätthåller strikta regler beträffande ”netikett”. Spam och icke begärd e-post är inte tillåten och varje användning av ISOC:s information för sådana ändamål är strikt förbjuden.

Diskussionsgrupper
Vänligen observera att denna policy inte gäller beträffande insändare från Dig till någon av ISOC-SE:s diskussionsgrupper, ”chatrum” eller liknande interaktiva delar av denna webbplats. Ditt deltagande i sådana diskussionsforum och allt Du skickar in till sådana forum kan hänföras till Dig och förevisas, upprepas och i övrigt spridas av ISOC-SE, i enlighet med de villkor Du accepterar för att kunna deltaga i dessa forum.

Efterlevnad
Om Du har några frågor angående vår policy eller om Du anser att vi inte efterlever den här angivna policyn, var vänlig kontakta ISOC-SE via e-post till info@isoc.se eller till den postadress som anges ovan. Du kan även kontakta oss via ”medlemsservice” om Du har frågor om riktigheten av individuellt identifierbar information, eller önskar korrigera lämnad information som vi inhämtat från Dig.

Medgivande samt ändring av denna policy
I enlighet med ovan angivna bestämmelser, godtar Du härmed, genom att använda vår webbplats, att vi hämtar in och använder information i enlighet med denna policy. Om vi beslutar att ändra vår integritetspolicy kommer vi att tillkännage dessa ändringar på denna sida. Varje förändring kommer också att annonseras på ISOC-SE:s webbplats, http://www.isoc.se.