Uppdaterad agenda årsmöte 2016

Publicerad 2016-03-08

Agenda årsmöte ISOC-SE 2016

Kl. ca 17.15 – 18:00 –  Engaging Privacy, under Internetdagarna i höst som ett gemensamt initiativ? –  Anne-Marie Eklund- Löwinder och Jacob Dexe, projektledare från SICS

Bakgrund:
SICS har tillsammans med IIS, Microsoft och Samsung startat ett initiativ som går under namnet Engaging Privacy och som bland annat syftar till att etablera integritet som konkurrensfördel och utvecklingsmöjlighet. Det var också temat för det första rundabordssamtalet som ägde rum i fredags hos SICS. Nästa event är en halvdagskonferens senare i vår, preliminärt den 28 april, baserat på de diskussioner som först inom initiativet så här långt. Den konferensen blir också den offentliga lanseringen av initiativet Engaging Privacy.

Målsättningen med initiativet är att positionera Sverige och svenskt näringsliv på framkant av arbete med insamling och användning av stora datamängder med tydligt värnande om den personliga integriteten. Initiativet ska bidra till den allmänna kunskapsbildningen och delta i diskussioner och beslut om personlig integritet på nationell såväl som regional och lokal nivå.

En av studierna som ligger till grund för initiativet är Delade Meningar (Insight Intelligence) http://www.internetstatistik.se/rapporter/delade-meningar/

Kom och diskutera möjligheterna att gå ihop – många aktörer tillsammans – och genomföra en seminariedag under Internetdagarna med temat Engaging Privacy!

18:00 – 19:30  Årsmöte

Detta är ett ordinarie årsmöte som enligt stadgarna ska behandla:

a) val av ordförande och sekreterare för mötet samt två personer att
justera protokollet vid föreningsstämman
b) upprättande av röstlängd,
c) fråga om föreningsstämman blivit behörigen utlyst,
d) styrelsens verksamhetsberättelse,
e) revisionsberättelse,
f) beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
f) fastställande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det
gångna verksamhetsåret,
g) medlemsavgifter och budget för det kommande verksamhetsåret,
h) val av nya styrelseledamöter för en tid av två år.
i) val av revisorer för en tid av ett år,
j) val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka
en skall utses till ordförande i valberedningen,
k) övriga frågor.

Rösträtt på mötet har medlem som betalt medlemsavgiften för 2015 eller registrerar sig som ny medlem och betalning inkommit till ISOC-SE senast den 22 februari 2016.
Varje medlem (även organisationsmedlemmar) har en röst.
Om du är osäker på om du betalat avgiften för 2015, maila till medlemsadmin@isoc.se så reder vi ut det.

Material till årsmötet kommer du att finna här:

Föreningsstämmor