Kallelse till ÅRSMÖTE för ISOC-SE 2019.

Publicerad 2019-02-17

Hej medlemmar

Kallelse till Årsmöte för ISOC-SE inklusive inledande workshop där även SNUS medlemmar är hjärtligt välkomna!

TID: Onsdag 13 mars 2019 kl. 17.30 – 20.30
PLATS: Sunet Tulegatan 11, plan 3
Kl. 17.30 Vi samlas och äter något enkelt och kör sedan workshop 18.00-19.00 med tema vår gemensamma ISOC-SE/SNUS Höstkonferens den 27 november 2019 (som vi redan bokat in på Waterfront) samt andra gemensamma aktiviteter under året!

Vi välkomnar goda idéer, engagemang och bra diskussioner kring hur vi kan samverka mer och vilka frågor och aktiviteter som är intressanta att ta upp under året!
Hoppas att så många som möjligt kan komma till workshopen, både ISOC-SE och SNUS medlemmar!
Anmäl ditt deltagande (gäller både anmälan till workshop och Årsmöte) med länken nedan senast den 12 mars:

Kl. 19:00 – 20:30  Årsmöte – för medlemmar.

Vill du delta på distans måste du dock anmäla detta senast 20 februari till maria@isoc.se

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen till handa senast 20 februari.
Skicka via email till motioner@isoc.se.

Detta är ett ordinarie årsmöte som enligt stadgarna ska behandla:

a) val av ordförande och sekreterare för mötet samt två personer att justera protokollet vid föreningsstämman
b) upprättande av röstlängd,
c) fråga om föreningsstämman blivit behörigen utlyst,
d) styrelsens verksamhetsberättelse,
e) revisionsberättelse,
f) beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
g) fastställande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det
gångna verksamhetsåret,
h) medlemsavgifter och budget för det kommande verksamhetsåret,
i) val av nya styrelseledamöter för en tid av två år.
j) val av revisorer för en tid av ett år,
k) val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande i valberedningen,
l) övriga frågor.

Rösträtt på mötet har medlem som betalt medlemsavgiften för 2018 eller registrerar sig som ny medlem och betalning inkommit till ISOC-SE senast den 27 februari 2019.
Varje medlem (även organisationsmedlemmar) har en röst. Om du är osäker på om du betalat avgiften för 2018, maila till medlemsadmin@isoc.se så reder vi ut det.

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem får vara ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem.

Material till årsmötet kommer du att finna här senast två veckor innan mötet:
https://isoc.se/foreningsarkiv/foreningsstammor/

Varmt välkomna! Vi ses!

/Styrelsen för ISOC-SE genom
Maria Häll, ordförande ISOC-SE