Kallelse till ÅRSMÖTE för ISOC-SE 2020

Välkommen till årsmöte inklusive workshop, där vi ihop planerar det kommande året!

Tid: Tisdag 3 mars 2020 kl 17.30–20.30
Plats: Sunet, Tulegatan 11, plan 3

Anmäl ditt deltagande på länken senast den 2 mars:
https://www.eventbrite.com/e/arsmote-isoc-se-3-mars-2020-tickets-92911409527

17.30 Samlas vi och äter något enkelt
18.00–19.00 Workshop där vi gemensamt planerar upp årets kvällsaktiviteter med teman (och intressanta talare) som ni medlemmar vill diskutera och är intresserade av! Redan nu bör vi fundera på innehåll för ISOC-SE/SNUS Höstkonferens som vi i god tid bokat in den 26 november 2020! Vi välkomnar alla goda idéer och ert engagemang!
19.00–20.30 Årsmöte – för medlemmar

Vill du delta på distans måste du anmäla detta senast 18 februari till maria@isoc.se.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen till handa senast 11 februari.
Skicka via e-post till motioner@isoc.se.

Detta är ett ordinarie årsmöte som enligt stadgarna ska behandla:

a) val av ordförande och sekreterare för mötet samt två personer att justera protokollet vid föreningsstämman
b) upprättande av röstlängd
c) fråga om föreningsstämman blivit behörigen utlyst
d) styrelsens verksamhetsberättelse
e) revisionsberättelse
f) beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
g) fastställande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det
gångna verksamhetsåret
h) medlemsavgifter och budget för det kommande verksamhetsåret
i) val av nya styrelseledamöter för en tid av två år
j) val av revisorer för en tid av ett år
k) val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande i valberedningen
l) förslag gällande några mindre ändringar i ISOC-SE stadgar,
m) övriga frågor.

Rösträtt på mötet har medlem som betalt medlemsavgiften för 2019 eller registrerar sig som ny medlem och betalning inkommit till ISOC-SE senast den 18 februari 2020. Varje medlem (även organisationsmedlemmar) har en röst.

Om du är osäker på om du betalat avgiften för 2019, mejla till medlemsadmin@isoc.se så reder vi ut det.

Material till årsmötet kommer du att finna här, senast två veckor innan årsmötet: https://isoc.se/foreningsarkiv/foreningsstammor/

Varmt välkomna! Vi ses!

/Styrelsen för ISOC-SE genom
Maria Häll, ordförande ISOC-SE

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.